top of page
Merkezi Gradyan Şeffaf

Dış Ticaret

Alım - Satım ve Acentelik Hizmetleri

dış ticaret

Distribütörlük Anlaşması: Üretici/İhracatçı firma tedarikçi) ile bu firmanın ürünlerinin yurt dışında dağıtımını veya pazarlamasını sağlayacak firma arasında yapılan bir anlaşma türüdür. Esası, tedarikçiden alınan malların anlaşma kuralları çerçevesinde tekrar satılmasıdır.

 

Acentelik Anlaşması: İhracatçı firmanın ticari işlerinin bir kazanç karşılığı firma adına yürütülmesi olarak özetlenebilir. Esası, ihracatçı firmayla yapılan anlaşma çerçevesinde bir hizmet verilmesine dayanır.

 

Genel uygulama çerçevesinde, acente, tedarikçi firmayı bağlayacak anlaşmaları imzalama yetkisine sahiptir. Buna karşın distribütörün yaptığı anlaşmalar tedarikçi firmayı bir yükümlülük altına sokmamaktadır. Bu kapsamda, acentelikte ürün satışı için yapılan sözleşmeler tedarikçi ile müşteri arasında olurken, distribütörler ürün satış anlaşmalarını kendi adlarına yapmaktadır. Genellikle acente, tedarikçi adına yaptığı satış anlaşması kapsamında bir yükümlülük altına girmemektedir. Örneğin; tahsil edilemeyen alacaklara ilişkin riski satıcı, yani tedarikçi firma yüklenmektedir. İhracatçı, satış üzerinden acenteye komisyon ödeme yükümlülüğündedir. Distribütör ise satışı tedarikçiden bağımsız (kendi adına) yapar. Acente kanalıyla yapılan satışlarda fiyat üzerinde kontrol yetkisi varken, distribütör satışlarında tedarikçinin fiyat kontrolü sınırlanabilir. Tedarikçi firma, ülkeye yönelik mevcut/planlanan iş hacmi, fiyat politikası, pazar bilgisi, risk tercihleri ve personel yapısına bağlı olarak kendisine uygun anlaşma türünü belirlemektedir.

 

Acente/distribütörlük sözleşmesinin amacı temel olarak; iki kuruluş arasındaki ilişkiyi tanımlamak, bu ilişkiyi hukuki temellere oturtmak, ticari hedefleri ve çalışma şekillerini belirlemek, çıkabilecek anlaşmazlıkların nasıl çözümlenebileceğini göstermektir.

 

Firmaların taraf olacakları bu türden anlaşmalarda, anlaşmanın tanımı yani yapılan anlaşmanın bir distribütörlük/acentelik anlaşması olduğu belirtilmelidir. Bu anlaşmalar, amaç ve kapsam bakımından, konusu alım-satım olan diğer anlaşmalardan daha detaylı bir düzenleme gerektirdiğinden, anlaşma koşullarının taraflarca titizlikle incelenerek belirlenmesi önerilir. Doğabilecek anlaşmazlıkları önlemek için anlaşmanın mümkün olduğunca detaylı şekilde yazılı hale getirilmesi önem arz etmektedir.

 

Anlaşma sağlandıktan sonra bağlayıcı bir sözleşme imzalanmadan önce aracının performansını test etmek iyi bir fikir olabilir. Aracının performansından memnun kalınmaması halinde ilişkiyi sona erdirmek daha kolay olacaktır. Bir aracılık sözleşmesi imzalarken aracının ülkesinde yürürlükte olan kanunlar hakkında bilgi edinmek ve bir avukata danışmak faydalı olacaktır. İptal maddelerine karşı özellikle dikkatli olmakta fayda bulunmaktadır. İptalin otuz gün önceden uyarısına ilişkin bir metin yeterlidir. Hiç kimse uyarıdan sonra hasmane olması olası bir distribütör veya acenteye uzun bir dönem yasal olarak bağlı kalmak istemez. Bazı ülkelerde mevzuat gereği sadece siz istediğiniz için dağıtım sözleşmesini iptal edemezsiniz. Yerel yasalar satılmamış malları geri almanızı ve nakliyeyi de geri ödemenizi zorunlu kılabilir. Bir iptal halinde distribütöre yönelik tazminat hükümlerini düzenleyen yerel yasaların önceden gözden geçirilmesi gerekir. Birçok ülkeye dağıtım için tek bir distribütör kullanılıyor ise dağıtım ilişkilerini firmaya en uygun düzenleyen yasalara sahip ülke seçilmelidir. Sözleşmenin bir avukat ya da bir uzman tarafından onaylandıktan sonra imzalanması yararlı olacaktır.

 • Anlaşma Tarafları / Contracting Parties / Vertragsparteien
  Anlaşmada tarafların kimlik ve adres bilgileri açık olarak yazılmalıdır. Bu türden anlaşmayı imzalayan tarafların çoğunlukla farklı uyruklu firmalar olduğu göz önünde bulundurulmalı ve anlaşmada tarafların isim, adres ve unvanlarına, farklı ülkelerdeki firmaların bulundukları ülkelerin ticaret sicillerinden doğrulanmak suretiyle yer verilmelidir. Identity and address information of the parties must be clearly written in the agreement. It should be taken into consideration that the parties signing this type of agreement are mostly companies of different nationalities, and the names, addresses and titles of the parties should be included in the agreement, verifying the trade registers of the countries where the companies in different countries are located. Identitäts- und Adressinformationen der Parteien müssen in der Vereinbarung klar angegeben sein. Es sollte berücksichtigt werden, dass es sich bei den Parteien, die diese Art von Abkommen unterzeichnen, hauptsächlich um Unternehmen unterschiedlicher Nationalität handelt. Die Namen, Adressen und Titel der Parteien sollten in das Abkommen aufgenommen werden, indem die Handelsregister der Länder überprüft werden, in denen sich die Unternehmen in verschiedenen Ländern befinden.
 • Ürün Tanımı / Product Description / Produktbeschreibung
  Kapsamına giren ürünler, tanımları ve markaları ile anlaşmaya sokulmalı, gerekirse kullanılışı ve satış biçimleri anlatılmalıdır. İhracatçı, ürünlerinin tümü için aynı kuruluşa distribütörlük vermek istemeyebilir. O durumda distribütörlüğün ihracatçının tüm ürünlerine değil, belirli ürünlere özgü olduğu belirtilmelidir. İhracatçının çıkaracağı yeni ürünleri pazarlamaya distribütörün hakkı olup olmadığı, onun benzeri ürünleri pazarlamakta serbest mi olduğu da açıklanmalıdır. İhracatçı, satıcı/aracısına makul bir gerekçe sunarak imalatı kesme hakkını elinde tutmalıdır. Rakip ürünlerin temsilciliği ancak bazı şartlar altında serbest bırakılabilir veya tamamen iptal edilebilir. Bu nedenle rakip, rakip olmayan ürün kavramı açıkça belirtilmelidir. The products within the scope should be agreed with their definitions and brands, and their usage and sales methods should be explained if necessary. The exporter may not want to distribute to the same organization for all of its products. In that case, it should be noted that distributorship is specific to certain products, not all products of the exporter. It should also be explained whether the distributor has the right to market the new products to be issued by the exporter and whether he is free to market similar products. The exporter should retain the right to discontinue production by providing reasonable justification to the seller / agent. Representation of competitor products can only be released or completely canceled under certain conditions. Therefore, the concept of competitive, non-competitive product should be clearly stated. Die Produkte innerhalb des Geltungsbereichs sollten mit ihren Definitionen und Marken vereinbart und gegebenenfalls ihre Verwendung und Verkaufsmethoden erläutert werden. Der Exporteur möchte möglicherweise nicht alle seine Produkte an dieselbe Organisation vertreiben. In diesem Fall ist zu beachten, dass die Vertriebspartnerschaft für bestimmte Produkte und nicht für alle Produkte des Ausführers spezifisch ist. Es sollte auch erläutert werden, ob der Händler das Recht hat, die vom Exporteur auszustellenden neuen Produkte zu vermarkten, und ob er ähnliche Produkte vermarkten kann. Der Exporteur sollte das Recht behalten, die Produktion einzustellen, indem er dem Verkäufer / Vertreter eine angemessene Begründung gibt. Die Vertretung von Konkurrenzprodukten kann nur unter bestimmten Bedingungen freigegeben oder vollständig storniert werden. Daher sollte das Konzept eines wettbewerbsfähigen, nicht wettbewerbsfähigen Produkts klar festgelegt werden.
 • Kapsanan Bölge / Region Covered / Region Abgedeckt
  Her bölge açıkça tanımlanmalıdır. Bu tanım tek bir kasaba sınırlarından ibaret olabileceği gibi, herhangi bir ülkenin veya eyaletin bir bölgesi veya sınırları içindeki tüm alanlar da olabilir. Bunlar enlem ve boylamlarla da tanımlanabilir. Each region should be clearly defined. This definition can consist of a single town boundary or all areas within a region or borders of any country or state. These can also be defined by latitude and longitude. Jede Region sollte klar definiert sein. Diese Definition kann aus einer einzelnen Stadtgrenze oder allen Gebieten innerhalb einer Region oder Grenzen eines Landes oder Staates bestehen. Diese können auch durch Breiten- und Längengrade definiert werden.
 • Kapsam Sınırları / Scope Limits / Bereichsgrenzen
  Distribütörün bölgesinde tek yetkili olup olmayacağı, anlaşmada gösterilmelidir. İhracatçı gerektiğinde o bölgede kendisi de bazı müşterilere doğrudan satış yapmak istiyorsa veya aynı bölgede birden fazla kişiye distribütörlük verecekse anlaşmayı “tek satıcılık” ilkesine göre yapmamalı, distribütör kendisinin tüm satışlar için tek yetkili merci olmadığını bilmelidir. Ayrıca, kendi kanalından geçmeyen, ancak bölgesinde yapılan satışlardan distribütörün komisyon alıp almayacağı da belirtilmeli, distribütörün satış yapmakla yükümlü olduğu müşteri kategorileri de saptanmalıdır. Örneğin, sadece toptancılara mı yoksa perakende noktalarına mı gidilecektir? Süpermarket zincirleri hangi kategoriye girer? Bu tür sorular anlaşmada yanıtlanmalıdır. Whether the distributor will be the sole authority in his region must be indicated in the agreement. If the exporter wants to make direct sales to some customers in that region, or if he or she will give distributorship to more than one person in the same region, the exporter should not make the agreement according to the principle of "sole dealership" and the distributor should know that he is not the only authorized authority for all sales. In addition, it should be specified whether the distributor will receive commission from the sales made in its region, but not through its own channel, and the customer categories that the distributor is obliged to sell to should also be determined. For example, will we only go to wholesalers or retail outlets? What category do supermarket chains fall under? Such questions must be answered in the agreement. Ob der Händler die alleinige Autorität in seiner Region sein wird oder nicht, sollte in der Vereinbarung angegeben werden. Wenn der Exporteur Direktverkäufe an einige Kunden in dieser Region tätigen möchte oder wenn er oder sie mehr als eine Person in derselben Region vertreibt, sollte der Exporteur die Vereinbarung nicht nach dem Prinzip des "Einzelhändlers" treffen und der Händler sollte wissen, dass er nicht die einzige autorisierte Behörde für alle Verkäufe ist. Darüber hinaus sollte angegeben werden, ob der Händler eine Provision aus den in seiner Region getätigten Verkäufen erhält, jedoch nicht über seinen eigenen Kanal, und es sollten auch die Kundenkategorien festgelegt werden, an die der Händler zum Verkauf verpflichtet ist. Gehen wir zum Beispiel nur zu Groß- oder Einzelhändlern? In welche Kategorie fallen Supermarktketten? Solche Fragen müssen in der Vereinbarung beantwortet werden.

Yeni projenizmi var
Hadi Başlayalım !

bottom of page